primus-club
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
εκπαιδευση security
διεθνή-λογιστικά-πρότυπα-με-πιστοποίηση-cpa-international

TIME - STRESS MANAGEMENT

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Που απευθύνεται:

    Σε όλα τα μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (διοικητικά & πωλήσεων) καθώς και τις γραμματείς διοικήσεως, που επιθυμούν να ορίζουν και να ελέγχουν την εργασιακή τους συμπεριφορά στο κρίσιμο θέμα της άριστης διαχείρισης και κατανομής του χρόνου τους.

  • Σκοπός:

    Να βοηθήσει τον εργαζόμενο να αντιληφθεί την σημασία της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του χρόνου του και στην συνέχεια να βελτιώσει με τις κατάλληλες τεχνικές την επαγγελματική του επάρκεια στο ζήτημα αυτό.

  • Συνοπτικό πρόγραμμα:

    Προ­σω­πι­κοί και Ε­πι­χει­ρη­σια­κοί Λό­γοι Α­πώ­λειας - Σπα­τά­λης Χρό­νου - Για­τί ε­νώ ερ­γά­ζο­μαι πο­λύ και προ­σπα­θώ σκλη­ρά ο χρό­νος μου συ­χνά να μην μου φθά­νει; - Ποιο εί­ναι α­κρι­βώς το πρό­βλη­μα: Ο χρό­νος μου ή ε­γώ ο ί­διος με τον τρό­πο που τον δια­χει­ρί­ζο­μαι; - Έ­χω ε­ντο­πί­σει ποιοι εί­ναι οι προ­σω­πικοί λό­γοι α­πώ­λειας του χρό­νου μου; - Ποιες εί­ναι οι συ­νη­θι­σμέ­νες “πα­γί­δες” στη δια­χεί­ρι­ση του ε­παγ­γελ­μα­τι­κού χρό­νου μου; - Μή­πως εί­μαι, πά­ντα, το “κα­λό παι­δί” για τα δύ­σκο­λα; - Για­τί, τε­λι­κά, η επαγ­γελ­μα­τι­κή μου ε­πι­τυ­χί­α συν­δέ­ε­ται και με τον έ­λεγ­χο του χρό­νου μου;Ποιες Τε­χνι­κές Χρη­σι­μο­ποιώ στο Καθη­με­ρι­νό Management του Χρό­νου μου Προ­κει­μέ­νου να Γί­νω πιο Α­πο­τε­λε­σμα­τι­κός; Ποια η διαφο­ρά με­τα­ξύ ι­κα­νού και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κού ερ­γα­ζό­με­νου; - Τι εί­ναι πιο ση­μα­ντι­κό; - Για­τί ε­νώ εί­μαι, ί­σως, ερ­γα­τι­κός, ευ­συ­νεί­δη­τος, τε­λειο­μα­νής, δρα­στή­ριος, πο­λυ­ πράγ­μων ή / και συ­γκε­ντρω­τι­κός μπο­ρεί να μην θε­ω­ρού­μαι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κός; - Για­τί ι­σχύ­ει, συ­νή­θως, ο νό­μος του Pareto (80/20); - Γνω­ρί­ζω τη ση­μα­σί­α της ιε­ράρ­χη­σης προ­τε­ραιο­τή­των στην κα­θη­με­ρινή μου δου­λειά; Αν ναι, ποια θε­ω­ρώ ως α­πα­ραί­τη­τα κρι­τή­ρια ποια εί­ναι η σω­στή σει­ρά τους; - Πώς, τε­λι­κά, μπο­ρώ να ορ­γανώ­νω το χρό­νο μου, ώ­στε να δου­λεύ­ω πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά;Προ­γραμ­ματι­σμός - Το­πο­θέ­τη­ση Στό­χων και Τίme - Management- Τι συμ­φέ­ρει; Να προ­λαμ­βά­νω ή να δρω εκ των υ­στέ­ρων “πυ­ρο­σβε­στι­κά”; - Για­τί α­πο­φεύ­γου­με τον προ­γραμ­μα­τισμό (ε­παγ­γελ­μα­τι­κό & προ­σω­πι­κό) των ε­νερ­γειών μας, ε­νώ εί­ναι τό­σο α­να­γκαί­ος; - Για­τί ο προ­γραμ­μα­τι­σμός συν­δέ­ε­ται με το ση­μα­ντι­κό, ε­νώ η α­νυ­παρ­ξί­α του με το ε­πεί­γον; - Α­πο­τε­λε­σμα­τι­κός προ­γραμ­μα­τι­σμός και το­πο­θέ­τη­ση στό­χων στον ε­αυ­τό μας. - Ποια α­πα­ραί­τη­τα χα­ρα­κτη­ριστι­κά πρέ­πει να πε­ρι­λαμ­βά­νει η το­πο­θέ­τη­ση στό­χων;Α­νά­θε­ση – Με­τα­βί­βα­ση - Εκ­χώ­ρη­ση Αρ­μο­διο­τή­των (Delegation) & Time-Management- Μή­πως εί­μαι συ­γκε­ντρω­τι­κός; Αν ναι, γνω­ρί­ζω πώς α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται ο συ­γκε­ντρω­τι­σμός; - Για­τί ο συ­γκε­ντρωτι­κός ερ­γα­ζό­με­νος “βάλ­λει” κα­τά του ε­αυ­τού του & των συ­νερ­γα­τών του; - Εί­τε εί­μαι προ­ϊ­στά­με­νος εί­τε υ­φι­στάμε­νος με συμ­φέ­ρει η εκ­χώ­ρη­ση αρ­μο­διο­τή­των; Αν ναι, κά­τω α­πό ποιες προ­ϋ­πο­θέσεις; - Αν, τυ­χόν, εί­μαι προ­ϊ­στά­με­νος άλλων α­τό­μων γνω­ρί­ζω πώς μπο­ρώ να α­να­θέ­τω κα­θή­κο­ντα; - Μή­πως α­γνο­ώ ό­τι η δου­λειά μου δεν εί­ναι, α­πα­ραί­τη­τα, να τα κά­νω ό­λα μό­νος μου αλ­λά να φρο­ντί­ζω να γί­νο­νται ό­λα; - Γνω­ρί­ζω τη δια­φο­ρά με­τα­ξύ εκ­χώ­ρη­σης και “ξε­φορ­τώ­μα­τος” αρ­μο­διο­τή­των ή “δε­ξιού χε­ριού”; - Γιατί, ί­σως, δεν μου α­ρέ­σει να με­τα­βι­βά­ζω αρ­μο­διό­τη­τες και για­τί συ­χνά α­πο­τυγχά­νω ό­ταν α­πο­φα­σί­ζω την πραγ­μα­το­ποί­η­σή τους; - Ποιοι εί­ναι οι μύ­θοι & ποιες εί­ναι οι κα­τάλ­λη­λες ε­νέρ­γειες για την υ­λο­ποί­η­ση της εκ­χώ­ρη­σης;- Πώς συν­δέε­ται ο χρό­νος και το stress; - Ποιοι εί­ναι οι λό­γοι δη­μιουρ­γί­ας του stress στον ερ­γα­σια­κό χώ­ρο; -Για­τί η προ­σω­πι­κή & ε­παγ­γελ­μα­τι­κή μας ε­πάρ­κεια, η­ρε­μί­α & αυ­το­πε­ποίθη­ση έ­χει να κά­νει και με τον έ­λεγ­χο του stress; -Συ­νέ­πειες - ε­πι­πτώ­σεις του stress στον ερ­γα­ζό­με­νο και στην ε­πι­χεί­ρη­ση -Για­τί εί­ναι πια μύ­θος ότι το stress δη­λώ­νει ε­παγ­γελ­μα­τι­κή κα­τα­ξί­ω­ση; -Μή­πως φταί­ει η δι­κή μου συ­μπε­ρι­φο­ρά για την πί­ε­ση του χρό­νου που συ­νε­χώς νοιώ­θω; nΜή­πως ευ­θύ­νο­μαι ε­γώ για το stress των συ­νερ­γα­τών μου; -Ποια εί­ναι η σω­στή έ­ντα­ση του stress; Τι εί­ναι το “ευ­στρές” και τι το “ντι­στρές”;- Ποιοι ερ­γα­ζό­με­νοι εί­ναι πιο ευά­λω­τοι στο stress και α­νή­κουν στην ο­μά­δα “υ­ψη­λού κιν­δύ­νου”; - Τε­λι­κά, για ποιους ερ­γα­ζό­με­νους το stress εί­ναι δη­μιουρ­γι­κό ή α­ντί­θετα κα­τα­στρο­φι­κό & για­τί; -Πώς, τελι­κά, μπο­ρεί να α­ντι­με­τω­πι­στεί & να γί­νει πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό για το ί­διο το ά­το­μο; -Πώς α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται το stress α­πό τις ε­πι­χει­ρή­σεις;Ε­πι­κοι­νωνί­α και Time - Management - Πώς και για­τί μπο­ρεί να χά­νω χρό­νο μέ­σα α­πό τις κα­θη­με­ρι­νές μου μορφές ε­πι­κοι­νω­νί­ας;- Ποια τα συ­νή­θη ε­μπό­δια της ε­πι­κοι­νω­νί­ας που, εν­δε­χο­μέ­νως, μου στε­ρούν πο­λύ­τι­μο χρό­νο; - Πώς μπο­ρώ να κερ­δί­ζω χρό­νο βελ­τιώ­νο­ντας την προ­φο­ρι­κή, γρα­πτή και τη­λε­φω­νι­κή μου ε­πι­κοι­νω­νί­α; - Α­ντι­λαμ­βά­νο­μαι για­τί εί­ναι α­να­γκαί­ο στην ε­πι­κοι­νωνί­α ε­κτός α­πό κα­τα­νο­η­τός ο­μι­λη­τής να εί­μαι και κα­λός α­κρο­α­τής; - Για­τί εί­ναι ση­μα­ντι­κό ό­ταν ε­πι­κοι­νω­νώ να απευ­θύ­νο­μαι με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο (ως προς το πε­ριε­χό­με­νο, τό­νο, ύ­φος & διάρ­κεια του μη­νύ­μα­τός μου) α­νά­λο­γα με τον ή τους α­πο­δέ­κτη (ες); -Γνω­ρί­ζω, δη­λα­δή, ό­τι ση­μα­ντι­κό δεν εί­ναι μό­νο τι λε­ω ε­γώ αλ­λά τι α­ντι­λαμ­βά­νο­νται οι άλ­λοι; - Πρότυ­πο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κής ε­πι­κοι­νω­νί­ας α­νά­λο­γα με το ποιόν έ­χω α­πέ­να­ντί μου.Α­να­βλη­τικό­τη­τα και Συ­νέ­πειές της στο Time - Management<- Ποιοι εί­ναι οι λό­γοι της α­να­βλη­τι­κό­τη­τας και για­τί συνδέ­ε­ται με το Time - Management; -Η τε­λειο­μα­νί­α εί­ναι πά­ντο­τε θε­τι­κή και ε­πι­θυ­μη­τή συ­μπε­ρι­φο­ρά; - Πώς μπο­ρού­με να α­ντι­με­τω­πί­σου­με την α­να­βλη­τι­κό­τη­τα α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τι την προ­κα­λεί; Συ­σκέ­ψεις - Συ­νε­δριά­σεις - Συμ­βού­λια (Meetings) και Time - Management-Για ποιους λό­γους, συ­νή­θως, σπα­τα­λά­με το χρό­νο μας στις διά­φο­ρες συ­σκέ­ψεις; - Πώς μπο­ρού­με να κερ­δί­ζου­με χρό­νο συμ­με­τέ­χοντας σε α­νά­λο­γες δρα­στη­ριό­τη­τες; - Ποια πρέ­πει να εί­ναι η προ­ε­τοι­μα­σί­α και τα κα­θή­κο­ντα των με­λών και του προ­ε­δρεύ­ο­ντος;Ζη­τή­μα­τα Αυ­το­πει­θαρ­χί­ας, Προ­σω­πι­κής Ορ­γά­νω­σης & Ε­λέγ­χου του Χρό­νου μας -Πώς αρ­χειο­θε­τώ και τα­ξι­νο­μώ τα έγ­γρα­φα, τις πλη­ρο­φο­ρί­ες & την αλ­ληλο­γρα­φί­α μου; - Πώς α­πο­φεύ­γω τους α­νε­πιθύ­μη­τους ε­πι­σκέ­πτες και τις πολ­λές με­τα­κι­νή­σεις; - Τι ρό­λο παί­ζει ο προ­σω­πι­κός “ε­νερ­γεια­κός κύ­κλος” μου; -Πώς α­πο­φεύ­γε­ται η “α­νοι­κτή πόρ­τα”; -Πώς ε­πη­ρε­ά­ζει θε­τι­κά ή αρ­νη­τι­κά το χρό­νο το δι­κό μου ή των άλ­λων συ­νερ­γα­τών μου ο τρό­πος ά­σκη­σης της η­γε­σί­ας, της πα­ρα­κί­νη­σης, της ο­μα­δι­κής δου­λειάς & της λή­ψης α­πο­φά­σε­ων;<Αρ­χές Α­πο­τελε­σμα­τι­κού Προ­γραμ­μα­τι­σμού του Χρό­νου μουΔρα­στη­ριό­τη­τες “Κλει­διά” στο Time - ManagementCase - Studies<

  • Διάρκεια: 12 Ώρες
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 17:34

Σας ενδιαφέρει ;

Name: *


Email: *


Company


Phone


Subject: *


Message:

Send a copy of the email to your email address


Αθήνα

PRIMUS Business & IT Training
Λεωφ. Πειραιώς 108 ΤΚ 11854, Γκάζι, ΑΘήνα
Τηλ. 210-95.37.370-9 Fax. 210-95.37.369
Λιοσίων 281 ΤΚ 10445 , Αθήνα
Τηλ. 210-8547970 Fax. 210-8547969

 

 

 

Social links

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Β.Τσορλίνη 26
ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-56.73.52
Fax. 2310-56.73.52

Πάτρα

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πάτρας
NEO Πατρών Αθηνών 35
ΤΚ 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610-45.20.87
Fax. 2610-43.93.12

Πως θα μας βρείτε

Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα
 athensmap  primusthess  primus patra