Ακολούθησέ μας
24 Απριλίου 2024

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

chef cutting red tomato his kitchen 1042628 463411

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, είναι επιτακτική ανάγκη σύμφωνα με την σχετική οδηγία όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 487/2000. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (με εγχειρίδιο βασικής εκπαίδευσης, διαφάνειες και οπτικοακουστικό υλικό)

Σε ποιους Απευθύνεται:

Στο προσωπικό επιχειρήσεων πώλησης τροφίμων (αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων, καφετέριες, Mini Markets, Super Markets), επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και το προσωπικό τους (μάγειροι, τραπεζοκόμοι), κλπ.

Από την υποχρέωση παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων δύναται να εξαιρείται µόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου συναφούς κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Διάρκεια & Παροχές

 • Δίνεται προσωρινή βεβαίωση για χρήση σε τυχόν έλεγχο από τον ΕΦΕΤ
 • Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 ωρών σε 2 ημέρες (Εξ αποστάσεως /Δια ζώσης)
 • Μετά το πέρας προγράμματος δίνεται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Οι εξετάσεις δίνονται εξ αποστάσεως, κατόπιν ενημέρωσής σας

Κόστος προγράμματος

70€ (περιλαμβάνεται το κόστος του παραβόλου των 30€ του ΕΦΕΤ για συμμετοχή στις εξετάσεις)

Έναρξη νέων τμημάτων

Κάθε εβδομάδα

Εκδηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα!

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έναρξη – Εισαγωγή

 • Γενικές διαπιστώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων
 • Στόχοι της εκπαίδευσης – Πρόγραμμα της εκπαίδευσης

Κίνδυνοι τροφίμων – Ασθένειες που προκαλούνται από τα τρόφιμα

 • Κατηγορίες επιμόλυνσης τροφίμων
 • Χειρισμός προϊόντων
 • Αλυσίδα Ψύξης
 • Βαθμοί επικινδυνότητας τροφίμων – Τροφικές δηλητηριάσεις

Υγιεινή του Προσωπικού

 • Ατομική Υγεία – Ατομική Υγιεινή
 • Επιμολύνσεις από το προσωπικό
 • Πλύσιμο των χεριών

Καθαρισμός και Απολύμανση

 • Σκοπός, Πλάνο Καθαρισμού & Απολύμανσης

(ΠΟΥ – ΠΟΤΕ – ΠΟΙΟΣ – ΠΩΣ), Διαχείριση Απορριμμάτων

Μυοκτονία και Απεντόμωση

 • Σκοπός, Είδη Ξενιστών – Πρόληψη, Αντιμετώπιση

Ευθύνες και Νομικές Υποχρεώσεις

 • Ηθική Ευθύνη
 • Νομική Υποχρέωση
 • Παρακολούθηση και Τήρηση αρχείων
 • Τήρηση Φακέλων

Παραλαβή Ά Υλών και Υλικών Συσκευασίας

 • Απαιτήσεις Προμήθειας – Απαιτήσεις για σωστή Παραλαβή
 • Θερμομέτρηση Προϊόντων – Βαθμονόμηση Θερμομέτρου

Αποθήκευση Τροφίμων

 • Συνθήκες Αποθήκευσης
 • Κανόνες Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής
 • Ειδικές απαιτήσεις
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία Τροφίμων
 • Βασικοί κανόνες προετοιμασίας
 • Πλύσιμο – Απόψυξη – Τεμαχισμός
 • Οδηγίες και βασικοί κανόνες Θερμικής Επεξεργασίας

Στάδια μετά τη Θερμική Επεξεργασία – Θερμοκρασίες Συντήρησης

 • Σωστοί Χειρισμοί από το Προσωπικό
 • Κρύωμα – Αναθέρμανση.
 • Συντήρηση σε Ψύξη ή Κατάψυξη
 • Διατήρηση με Ψύξη ή Θέρμανση
 • Σω­στό Σερ­βί­ρι­σμα

Ε­πι­ση­μάν­σεις για τα Αρ­τοποιεί­α και Πρα­τή­ρια Άρ­του

 • Προ­ϋ­πο­θέ­σεις και συ­ντήρη­ση, του χώ­ρου και του ε­ξο­πλι­σμού
 • Κίν­δυ­νοι
 • Κα­θα­ρι­σμός και Α­πο­λύ­μαν­ση – Μυο­κτο­νί­α και Α­πε­ντό­μω­ση
 • Με­τα­φο­ρά Άρ­του
 • Α­πο­θή­κευ­ση και Δια­τή­ρη­ση Α­λεύ­ρων
 • Υ­γιει­νή κα­τά την προ­ε­τοι­μα­σί­α και το ψή­σι­μο
 • Ο­δη­γί­ες για τη συ­σκευα­σί­α και τη διάθε­ση