Ακολούθησέ μας
31 Ιανουαρίου 2024

Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια SECURITY)

Το ΙΑΣΩΝ – PRIMUS Κ.Δ.Β.Μ.  είναι εξειδικευμένο κέντρο εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π & το ΚΕ.ΜΕ.Α. Δραστηριοποιείται στο τομέα εκπαίδευσης προσωπικού Security (ΙΕΠΥΑ) από το 2003.

Έχουν συμμετάσχει με επιτυχία που φτάνει το 97%, περίπου 5000 άτομα στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Προσωπικού Security (ΙΕΠΥΑ) σύμφωνα με τα πρότυπα του ΚΕ.ΜΕ.Α για την έκδοση άδειας security.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε ανέργους ή εργαζόμενους που θέλουν να απασχοληθούν στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

Στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν:

 1. Έλληνες πολίτες, Έλληνες ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Να έχουν κλείσει το 18 έτος.
 3. α. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου) ή ανώτερης.

Ως προς του τίτλους σπουδών απαιτείται ένα από τα παρακάτω:

 •  Τίτλος σπουδών συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου ή απολυτήριο Λυκείου) ή μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (πιστοποίηση αποφοίτων της μαθητείας ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ.). ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.).
 • Για τους ομογενείς πολίτες ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών, ως εξής:
 • Έγγραφο ισοτιμίας τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Έγγραφο ισοτιμίας τίτλου σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Έγγραφο ισοτιμίας ανώτατης εκπαίδευσης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

    β. ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

 • Νόμιμα θεωρημένης άδειας εργασίας ή φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Παροχές
Για την  εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας των 105 ωρών με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» παρέχουμε:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (τράπεζα θεμάτων) – κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας), που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Τμήματα πρωινά & απογευματινά με τηλεκατάρτιση (e-learning)
 • Ειδικές τιμές για Ανέργους

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση & καθοδήγηση για: Όλη τη διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις, από την ανακοίνωση & κατάθεση των δικαιολογητικών, μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων & παραλαβή του Πιστοποιητικού (βεβαίωση επάρκειας)

Εκπαιδευτείτε τώρα απο τον πλέον καταξιωμένο φορέα Εκπαίδευσης στον Αναπτυσσόμενο Κλάδο Ασφάλειας (Security)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ο Κλάδος και το προσωπικό της Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας
 • Θέματα Νομοθεσίας
 • Βασικές έννοιες και Θέματα Ασφαλείας, Εγκληματικότητα: υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις
 • Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Εξοπλισμός, Μέσα και Διαδικασίες Ασφαλείας
 • Καθήκοντα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Πρόληψη του Εγκλήματος
 • Διαχείριση Περιστατικών και Κρίσεων
 • Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια
 • Βασικές Πρώτες Βοήθειες
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα